Έτοιμες εφαρμογές

Έτοιμες εφαρμογές

Σε όλες τις έτοιμες λύσεις υπάρχει δυνατότητα εκτενούς παραμετροποίησης για να καλύπτουν ακριβώς τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Εφαρμογή διαχείρισης προσφορών, παραγγελιών και παραγωγής σε βιομηχανίες (πχ. επεξεργασίας μαρμάρων, ξυλείας κλπ).

 • Αναλυτική καταχώρηση παραγγελιών με δυνατότητα καταχώρησης διαστάσεων, πάχους υλικού, επεξεργασίας επιφάνειας, ακμών καθώς και δυνατότητα καταχώρησης λοιπών υπηρεσιών.
 • Ομαδοποίηση των όμοιων ειδών και επεξεργασιών και εκτύπωση προσφοράς με χρέωση σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης.
 • Δυνατότητα μετατροπής προσφοράς σε εντολές παραγωγής και έκδοση αναλυτικών αναφορών για την παραγωγή.
 • Αναλυτική παρακολούθηση όλης της παραγωγικής διαδικασίας (φάσεις, χρόνοι ολοκλήρωσης κλπ). 
 • Σύνδεση με το ERP της επιχείρησης και δυνατότητα άντλησης στοιχείων από αυτό (είδη, πελάτες, υπηρεσίες κλπ).
 • Δυνατότητα εξαγωγής της ομαδοποιημένης προσφοράς για αυτόματη εισαγωγή στο ERP και τιμολόγηση της προσφοράς.

Εφαρμογή διαχείρισης Εξόδων μετακίνησης για το Δημόσιο Τομέα

 • Καταχώρηση μετακίνησης με επιλογή από καταχωρημένες διαδρομές. Δυνατότητα καταχώρησης διαμονής σε περίπτωση μετακίνησης πολλών ημερών και αυτόματος υπολογισμός του προϋπολογιζόμενου κόστους  μετακίνησης.
 • Έκδοση εντύπου έγκρισης μετακίνησης και όλων των απαραίτητων εγγράφων (Υπεύθυνη δήλωσης χρήσης ιδιωτικού μέσου, αναφορά πεπραγμένων κλπ.)
 • Δυνατότητα εισαγωγής επισυναπτόμενων αρχείων σε κάθε μετακίνηση
 • Έκδοση καταστάσεων πληρωμής δαπάνης οδοιπορικών ανά εργαζόμενο και συγκεντρωτικά.

Εφαρμογή ρολογιού προσωπικού

 • Παρακολούθηση ωραρίου εργασίας ολόκληρου του προσωπικού με τη χρήση μόνο υπολογιστή χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός. 
 • Δυνατότητα παρακολούθησης τήρησης του ωραρίου και των ωρών εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα ή ανά μήνα.
 • Δυνατότητα καταχώρησης από κάθε εργαζόμενο αιτημάτων άδειας και δυνατότητα έγκρισης από τον προϊστάμενο του.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εργασίας ανά κέντρο κόστους και δημιουργία αναφορών/στατιστικών στοιχείων ανά κέντρο κόστους.
 • Πληθώρα εκτυπώσεων/αναφορών (Ημερολόγιο παρουσιών, καρτέλες εργαζομένων κλπ)

Εφαρμογή διαχείρισης ενοικιαζόμενης περιουσίας

 • Παρακολούθηση ακινήτων, ιδιοκτητών σε πολυιδιοκτησιακά ακίνητα, ενοικιαστών. 
 • Παρακολούθηση μισθώσεων, αναπροσαρμογών
 • Αυτόματος υπολογισμός ενοικίων, έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων
 • Πληθώρα εκτυπώσεων/αναφορών (καταστάσεις ενοικίων, καρτέλες ενοικιαστών, ακινήτων, ιδιοκτητών
 • Υπολογισμός και εκτύπωση του εντύπου Ε2 για κάθε ιδιοκτήτη
 • Γέφυρα με τη λογιστική για αυτόματη δημιουργία άρθρου