Εφαρμογές Business Intelligence

Εφαρμογές Business Intelligence

Η επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης, αλλά πολλές φορές και η επιβίωσή της, εξαρτάται από τη σωστή ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές (πχ ERP, CRM, WMS, e-shop κλπ.) για λήψη γρήγορων στρατηγικών αποφάσεων. Τα συστήματα  Επιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται όλα αυτά τα ετερογενή δεδομένα από τις διάφορες πηγές, δίνοντας τη δυνατότητα παρουσίασής τους με εύκολο δυναμικό τρόπο, παρέχοντας στη Διοίκηση γρήγορα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την λήψη αποφάσεων.

Η CODE IT παρέχει λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, που βασίζονται σε σύγχρονα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας αναλαμβάνοντας:

  • Την καταγραφή των κύριων αναγκών σας για πληροφόρηση (KPIs)
  • Την πολυδιάστατη ανάλυση των δεδομένων και την αξιολόγηση τους
  • Την εξόρυξή τους από τις διάφορες πηγές, την επεξεργασία και τη μετατροπή τους
  • Την δημιουργία data warehouses όπου είναι απαραίτητο
  • Την ανάπτυξη δυναμικών διεπαφών (dashboards) και αναφορών για όλες τις κατηγορίες χρηστών